Werkgroepen:

WERKGROEP GEZINSVIERINGEN

De taak van deze werkgroep bestaat uit het samenstellen en verzorgen van gezinsvieringen. De werkgroep wil, door middel van vieringen rondom een bepaald thema, gezinnen met jonge kinderen meer betrekken bij de liturgische vieringen. Tijdens deze vieringen zingt steeds het kinderkoor "de Kerkuiltjes".

Contactpersoon: mevr. Monique van Gestel, email:        wenmoon1@kpnmail.nl

 WERKGROEP AVONDWAKE

De taak van de werkgroep is het verzorgen van de avondwake op de vooravond van de uitvaart van een parochiaan. Tijdens deze avondwake in de kerk wordt er - samen met familie, vrienden, buren en kennissen van de overledene - gebeden en gezongen, geluisterd en nagedacht over de zin van leven en dood, vanuit een rooms-katholieke visie. Er wordt aandacht besteed aan het leven van de gestorvene: aan zijn of haar jeugdjaren, aan werk en gezin, aan tijden van vreugde en verdriet en aan mooie herinneringen. Als ze dat wensen, kunnen betrokkenen ook hun inbreng hebben en eventueel daadwerkelijk deelnemen aan de avondwake. De werkgroep tracht op deze wijze vooral de nabestaanden te steunen en tot troost te zijn en anderen aan te sporen om bij te dragen aan de verlies- en rouwverwerking.

Het spreekt vanzelf dat, voorafgaand aan de avondwakeviering, een nauw contact met de naaste familie gewenst is.

Contactpersoon: dhr. B. van Haeren, tel. 0032-497453493, e-mail: bas.van.haeren@skynet.be

 

INFOHOEK

Achter in de kerk bevindt zich een informatiestalletje waarin, afhankelijk van de tijd in het kerkelijk jaar, folders, boekjes en overige informatie wordt gepresenteerd.

Contactpersoon: mevr. M. Fennema, Rector v.d. Broekstraat 1A.

 

WERKGROEP EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

De voorbereiding op deze beide sacramenten vindt plaats in samenwerking met de R.K. Basisschool "De Akkerwinde".

In 2020 wordt het sacrament van het Vormsel toegediend op zaterdag 18 januari om 19.00 uur in de kerk van Alphen

en de Eerste Communieviering vindt plaats op zondag 19 april om 12.00 uur in onze kerk.

Contactpersoon Eerste Communie: mevr. M. van Gestel, e-mail: wenmoon1@kpnmail.nl

Contactpersoon Vormsel: Pastoraal werkster mevr. Pauline Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com

Kinderen en jongeren, die geen onderwijs in Baarle-Nassau volgen, kunnen zich voor de voorbereiding van Eerste Communie en Vormsel opgeven bij het parochiesecretariaat of bij bovengenoemde contactpersonen.

 

WERKGROEP DIACONIE

Diaconaal betrokken mensen werken samen met mensen uit de andere parochies, te weten: Alphen, Riel, Chaam, Ulicoten en Gilze. We komen een aantal keren per jaar samen voor een korte vergadering. We richten ons vooral op inzamelingsacties tijdens de Advent- en Vastenperiode, en rond de Vredesweek. Daarbij gaat het om materiële en geestelijke noden van mensen dichtbij en veraf. In overleg met het Bisdom worden goede doelen gekozen. Onze doelstelling kunnen we kort en bondig formuleren: ‘dienst aan de samenleving’.

Contactpersoon: diaken G. Fennema, Rector van den Broekstr. 1A, 5111 VT Baarle-Nassau, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

WERKGROEP PAROCHIËLE CARITASINSTELLING

De taak van de Caritasinstelling is van financiële aard: door het werven en beheren van middelen kunnen diensten van de kerk aan de mens en de samenleving mogelijk worden gemaakt. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan de nood dichtbij, maar ook aan de noden veraf. Wij denken aan de ondersteuning van bepaalde personen en groepen in onze parochie en aan ondersteuning van de Bisschoppelijke Adventsactie en de Vastenactie. Bovendien wil Caritas initiatieven ontwikkelen om te komen tot activiteiten in het kader van Kerk en Samenleving.

Per 1 januari 2017 is de Parochiële Caritas opgegaan in de Interparochiële Caritasinstelling. Een samenwerking tussen de samenwerkende parochies in de regio.

Contactpersoon voor Baarle-Nassau: dhr. H. Grummels, Sportlaan 18, tel. 5076260, e-mail: jamn1944@gmail.com

   

PASTORALE WERKGROEP – JANSHOVE

In zorgcentrum Janshove is er een pastorale werkgroep die de volgende taken heeft:

+ het voorbereiden en houden van vieringen op de maandagen en rond christelijke feestdagen

+ het voorbereiden en toedienen van de (gemeenschappelijke) ziekenzalving

+ zorgen voor een goede toerusting (praktisch en inhoudelijk) aan de vrijwilligers

+ ervoor zorgen dat de geestelijke verzorging wordt ingebed in de dagelijkse zorgverlening

+ het verzorgen van de avondwake op de vooravond van de uitvaart i.s.m. avondwakegroep van Janshove

Contactpersoon: mevr. Karin van Gils - Martens, Boshoven 3, 5131 NB Alphen, tel. 013-5075300

 

REGIONALE WERKGROEP KERK EN TOERISME CHAAM E.O. EN OPEN KERK

In het gebied Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Riel en Ulicoten bestaat een werkgroep toeristenpastoraat. Met name in de zomervakantie behartigt deze groep het pastoraat onder de vakantiegangers. Er worden in die periode pastorale werk(st)ers op de campings geplaatst die enige weken namens de kerken uit onze omgeving een luisterend oor willen zijn voor de recreanten.

De groep is interkerkelijk van opzet.

Contactpersoon: Diaken J. Smies, tel. 013-5144174 email: diakenjsmies@home.nl

 

REGIONALE WERKGROEP OECUMENE

Het doel van de werkgroep is het bevorderen van oecumenische activiteiten in onze regio.  

De werkgroep telt naast de predikant en diaken J. Smies nog 4 leden uit de Hervormde Gemeente en de Katholieke Kerk.

Contactpersoon: Diaken J. Smies, tel. 013-5144174 email: diakenjsmies@home.nl

 

WERKGROEP INTERNE DIENSTEN

De taak van de werkgroep interne diensten bestaat uit allerlei werkzaamheden in en rondom de kerk zoals:

- kerstbomen opzetten;

- lampen vervangen;

- kerkhof onderhouden;

- dakgoten van de kerk schoonmaken;

- en alle andere voorkomende werkzaamheden.

Contactpersoon: dhr. W. Gieskens

                        Nassaulaan 8, tel. 5077443

 

WERKGROEP ONDERHOUD VAN DE ST. SALVATOR-KAPEL - NIJHOVEN

De taak van de werkgroep bestaat uit het onderhouden van de tuin rond de kapel op Nijhoven.

Contactpersoon: Jan Nooyens, Veldbraak 4, tel. 5078002

Een aantal dames uit de buurt zorgt er voor dat de kapel er altijd netjes uitziet.

Contactpersoon: Mevr. M. Jacobs-Maes, Nijhoven 2, tel. 5079391

De kapel en de kapeltuin zijn van mei tot en met september geopend van ± 9.00 tot ± 19.30 uur.

 

WERKGROEP KERKVERSIERING

De eredienst vraagt om een passende entourage. Binnen ons eenvoudige maar stijlvolle kerkgebouw past een royale bloemversiering. Wekelijks zorgen de medewerk(st)ers van deze werkgroep op toerbeurt voor de bloemen in onze kerk.

Contactpersoon: dhr. J. Lückman, Boschovenseweg 54, tel. 5079993

 

WERKGROEP SCHOONMAAK VAN DE KERK

Een flinke groep actieve dames van Vrouwen van Nu, afdeling Baarle-Nassau, zorgen voor een regelmatige schoonmaakbeurt van het kerkgebouw.

Contactpersoon: mevr. Cor Kusters, tel. 013-5079322

 

WERKGROEP PAROCHIEBLAD

Tweemaal per jaar, tegen Kerstmis en Pasen, verschijnt er een parochieblad. Het is een huis-aan-huisblad en wordt door een groot aantal vrijwilligers over de parochie verspreid.

Contactpersoon: mevr. K. Lückman-Voeten, Boschovenseweg 54, tel. 013- 5079993, e-mail: korluckman@kpnmail.nl

 

Vorige