Stichting orgelfonds

Doelstelling van deze in 1996 opgerichte stichting is het behoud van het bestaande orgel in de kerk van O.L. Vrouw van Bijstand. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verkrijgen van geldmiddelen ten behoeve van het onderhoud en eventueel uitbreiding van bedoeld orgel.

Het vermogen wordt gevormd door:

- subsidies en donaties;

- schenkingen, erfstellingen en legaten;

- alle andere verkrijgingen en baten,

o.a. door het geven van orgelconcerten in de kerk.

Rekeningnummer 10.38.72.450 t.n.v. Stichting Orgelfonds te Baarle-Nassau

In 2004 werd het orgel gerestaureerd en werd de speeltafel vernieuwd.

Secretariaat: dhr. F. van Nimwegen, Markgravenstraat 37, tel. 5079188

Vorige