Financiën.

Voor alle financiële aangelegenheden kunt u contact opnemen met de penningmeester, dhr. J. Lückman, Boschovenseweg 54, tel. 5079993.

1. PAROCHIEBIJDRAGE - ACTIE KERKBALANS

Traditiegetrouw wordt elk jaar in de maand januari landelijk de actie "Kerkbalans" gehouden. Het doel van deze actie is alle parochianen op te roepen jaarlijks hun bijdrage te geven aan hun kerk. In een begeleidend schrijven staat waaraan deze bijdragen in onze parochie besteed worden. Ruim 60 vrijwilligers brengen de enveloppen met informatie en machtigingskaart bij de parochianen thuis. Een week later halen zij de ingevulde kaart weer op. In onze parochie hanteren wij voor het jaar 2017 een minimale bijdrage van € 116,00. Deze bijdrage kan ook gestort worden op rekeningnummer NL37RABO 010.38.09.856 t.n.v. Kerkbestuur O.L. Vrouw van Bijstand te Baarle-Nassau. Voor de organisatie van de werkzaamheden is de werkgroep “Actie Kerkbalans” actief.

Contactpersoon: mevr. K. Lückman-Voeten, Boschovenseweg 54, tel. 5079993

2. TARIEVEN

Stipendia

In onze parochie hanteren wij de tarieven zoals het bisdom ons voorschrijft:

- misstipendium (H. Mis of woord- c.q. communiedienst)         € 10,50

- doop                                                                              € 116,-

- eerste communie                                                             € 116,-

- vormsel                                                                          € 116,-

- inzegening kerkelijk huwelijk                                             € 580,-*

- jubileumviering                                                                € 291,-*

- uitvaartdienst (incl. avondwake)                                         € 580,-*

- dienst crematorium of op de begraafplaats, zonder

  voorafgaande kerkelijke dienst                                           € 386,-*

- enkel avondwake                                                              € 145,-*

* Deze tarieven gelden niet bij betaling van de minimaal geadviseerde parochiebijdrage over de laatste vijf jaar.

Grafrechten

Grafrechten, stichtings- en onderhoudskosten voor 20 jaar          € 1685,-

Bijbegraving                                                                         €  335,-   

Bijzetting urn in bestaand graf                                                €  160,-

Bewaring asbus in urnenmuur, 

stichtings- en onderhoudskosten voor 20 jaar                            €  900,-

Bewaring asbus in urnengraf,                   

stichtings- en onderhoudskosten voor 20 jaar                           €  1250,-                   

Bijzetting urn in urnenmuur of urnengraf                                   €    25,-

 

Kindergraf:    

Grafrechten, stichtings- en onderhoudskosten                           €  845,-

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Verlenging grafrechten + onderhoudskosten voor 10 jaar            €  560,-

Verlenging grafrecht kindergraf voor 10 jaar                              €  280,-

Verlenging grafrecht urnenmuur voor 10 jaar                             €  330,-

Verlenging grafrecht urnengraf voor 10 jaar                               €  350,-

 

Nijhoven

Gedenkplaat op gedenkmuur bij as-uitstrooiveld in de bidtuin bij de St. Salvatorkapel Nijhoven

voor 10 jaar                  € 53,50

Verlenging voor 10 jaar  € 53,50

Doop, Eerste Communie en Vormsel

Het bisdom van Breda, waar wij bij horen, vraagt al enige jaren om degenen die een dopeling, een communicant of een vormeling hebben, te wijzen op de kerkbijdrage. Indien men daar niet aan deelneemt, zal in het jaar van de doop, de eerste communie of het vormsel in ieder geval de kerkbijdrage in rekening worden gebracht (in 2017 dus € 116,-). De eventueel in dat jaar betaalde parochiebijdrage beneden het geldende minimum wordt hierop in mindering gebracht.

 

Vorige