Bestuur.

Het parochiebestuur heeft als doelstelling het besturen van de parochie met de ter beschikking zijnde geldmiddelen en de doelmatige aanwending daarvan ten dienste van de parochie. Daarnaast heeft het tevens als doelstelling het bevorderen van het pastoraal beleid en de parochie-activiteiten in samenwerking met het pastoraal team.

Taak van het parochiebestuur:

*beheren van het parochieel vermogen, zowel wat betreft de roerende als de onroerende zaken;

* het verwerven van inkomsten voor de parochie;

* het realiseren van een doelmatig uitgavenbeleid ten dienste van de parochie;

* het verrichten van rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten ten name van de parochie;

* het verlenen van financiŽle medewerking en het laten doen van activiteiten voor de pastorale taken;

* het adviseren van de pastoor en pastoraal werkers over het pastoraal beleid;

* het zorgdragen voor een goed functioneren van de werkgroepen in de parochie.

Door de bisschop van Breda zijn de volgende personen benoemd:

Pastoor J. Demmers, voorzitter

Mevr. W. Scheerders, Chaamseweg 5, secretaris 

Dhr. J. Staes, Oordeelsestraat 4, vice voorzitter

Dhr. L. Schellekens, Gen. Maczeklaan 30

Dhr. J. Verhoeven, Gen. Maczeklaan 23, penningmeester

Mevr. L. Seeuws Ė Bink, De la Sallestraat 12

H. de Munnik, adviseur inzake onderhoud en beheer gebouwen

Vorige