Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Pastor J. van Velthoven, tel. 0161-233743, e-mail: kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, email: gfennema@kpnmail.nl.

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl.

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com.

Op weg naar één parochie voor de regio Alphen-Gilze, AUGUSTUS 2018

Zoals  u weet hebben de zes parochies van de regio Alphen-Gilze,  te weten Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, van bisschop Liesen de opdracht gekregen om in 2020 als één grote parochie verder te gaan. Omdat we al geruime tijd samen werkten, hebben we eensgezind deze opdracht opgepakt. Ruim een jaar geleden is een ‘samenvoegingscommissie’ aan de slag gegaan. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van de zes parochiebesturen met pastoor Demmers als voorzitter. We worden begeleid door Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor de kerkopbouw.

Bij de beoogde samenvoeging houden de zes huidige parochies op te bestaan en gaan alle rechten
en verplichtingen van de zes afzonderlijke parochies over naar de nieuwe parochie. De huidige parochies zullen na de samenvoeging verdergaan als parochiekernen.

De samenvoegingscommissie heeft tot taak om voor de nieuwe parochie een parochieplan op te stellen. Daarin moeten beleidskeuzes voor de middellange termijn en werkplannen voor het eerste jaar worden vastgelegd. De commissie is begonnen met inventariseren. Zij heeft de huidige zes parochies goed in kaart gebracht en kan aan de hand daarvan vaststellen wat de nieuwe parochie te wachten staat.

Over de bestuurlijke inrichting van de nieuwe parochie heeft de samenvoegingscommissie inmiddels een duidelijk beeld voor ogen. Bij de oprichting moet de nieuwe parochie een bestuur krijgen dat is samengesteld uit zeven leden: de pastoor, als voorzitter, en een lid uit elk van de zes huidige parochies. Deze bestuursleden worden benoemd door de bisschop. Het parochiebestuur houdt zich bezig met het opstellen van het beleid van de nieuwe parochie en het aansturen van de parochiekernen.

Elk van de parochiekernen krijgt een parochiekerncommissie. Namens en in overleg met het  parochiebestuur zorgt de parochiekerncommissie voor het organiseren, coördineren en (laten) uitvoeren van activiteiten en werkzaamheden in hun  parochiekern. De parochiekerncommissies beheren ook de middelen die het parochiebestuur daarvoor ter beschikking stelt.

Tot het beleid hoort ook het gebouwenbeleid. Het parochiebestuur laat zich daarbij adviseren door de gebouwencommissie, die is samengesteld uit leden van de huidige zes parochiebesturen. Op dit moment doen we ons uiterste best om de zes kerken open te houden. We weten niet wat de toekomst brengen zal, maar op korte termijn is er geen sprake van sluiting van één of meerdere kerkgebouwen.

De samenvoegingscommissie streeft ernaar om eind volgend jaar een concept van het parochieplan voor te leggen aan de bisschop. Voor het zover is, zal er nog veel werk moeten worden verzet. Er is in elk geval één onderwerp waarbij alle parochianen worden betrokken: het kiezen van een naam voor de nieuwe parochie. Hoe dat in zijn werk gaat, hoort u nog.

Als u vragen hebt over het samenvoegingstraject, kunt u voor informatie terecht bij de huidige parochiebesturen. Zij kunnen u meer vertellen en/of doorverwijzen naar de samenvoegingscommissie.

Namens de samenvoegingscommissie,
pastoor J. Demmers

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wat Hij u zegt, zal u troosten

 

Deze woorden van de heilige Bernardus van Clairvaux moest ik een tijdje tot mij door laten dringen. Ik dacht na over de vragen: ‘Wat biedt mij troost in moeilijke tijden en welke woorden van Jezus Christus in het bijzonder?’

 

In het afgelopen jaar is mijn echtgenoot Henry visueel beperkt geworden. Misschien kunt u invoelen dat deze gebeurtenis een enorme impact heeft op ons dagelijks leven. Voor hem in het bijzonder omdat hij zoveel opnieuw moet leren. Voor mij is er ook veel veranderd. We krijgen er geen handboek bij om de draad van ons leven weer op te pakken. Iedere dag leren we samen hiermee om te gaan. Gelukkig leven veel mensen in onze woon- en werkomgeving met ons mee. Alle helpende handen, hartverwarmende gebaren en ondersteunende gebeden bieden ons troost en kracht om door te gaan.

 

Weet u dat er toch een stil verdriet in mij is? Iedere dag besef ik dat er een leven vóór en ná deze ingrijpende gebeurtenis is. Als kind kon ik mij - na een boze droom - in de veilige armen van mijn vader of moeder storten. Zij droogden mijn tranen en verjoegen de angstaanjagende beelden uit mijn droom. In sprookjes heft de goede fee met een simpele toverspreuk de vloek van de boze heks op. Zo werkt het in de realiteit van het dagelijkse leven niet. De moedigen onder ons kijken hun verdriet aan en doorleven de pijn en het ongemak. Heel menselijk is het om ons af te wenden en ervan weg te vluchten in werk en het zorgen voor anderen. Dit is mij ook overkomen. Iedere dag houd ik mijzelf voor dat ik steeds meer van mijzelf mag leren houden om met liefde en aandacht er voor anderen te kunnen zijn.

 

Het evangelie houdt ons voor: ‘Bemin uw naaste gelijk uzelf!’ Jezus Christus zegt tegen een wetgeleerde: ‘Ga dan en doet gij evenzo’ (Luc.10, 37). Deze woorden werken niet als een toverspreuk maar als een spiegel. Er gaat een kracht vanuit waardoor ik wakker word geschud en de moed krijg om weer op te staan. De ontmoeting met de ander kan ons in beweging brengen. Heel veel mensen maken verschrikkelijke dingen mee. Soms lukt het mij om de ander te dragen door naast hem of haar te gaan staan. Het maakt mijn verdriet niet minder erg maar ik besef dat medelijden ons niet verder helpt. Echte troost is een diep verstaan van het verdriet van de ander in de wetenschap dat je de gebrokenheid van de ander niet kunt laten verdwijnen. Door bij de ander te blijven en te delen in het verdriet ervaren we dat we ons hart kunnen laten spreken. ‘Gedeelde smart is halve smart’, zou mijn oma zeggen. Zo beminnen wij elkaar met een liefdevol hart en worden wij de naaste van de ander.

 

In het Johannesevangelie in hoofdstuk 14 staat ook een uitspraak die op mij een geruststellende uitwerking heeft. ‘Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen’ (Joh. 14, 23).

Toen ik deze woorden in mijn hart had toegelaten, wist ik dat Jezus ook mij voor ogen had! De Vader en de Zoon willen in ieder van ons aanwezig zijn! De heilige Geest maakt dit mysterie voor alle gedoopten mogelijk! Hoe troostend en hoopvol zijn deze woorden van Jezus! Ze schenken ons vertrouwen en een diep weten dat wij er nooit alleen voor staan als we Hem met hart en ziel durven liefhebben!

 

Op voorspraak van de heilige Bernardus bid ik ons allen toe dat het octaaf bemoedigend en troostrijk mag zijn. Dat we in deze acht dagen ons hart mogen openen voor de kracht van de liefde die van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. In het gelovig vertrouwen dat de liefde en barmhartigheid van God heel kunnen maken wat gebroken is.

 

Namens het pastoraal team wens ik u een mooie en gezegende zomerperiode toe!

 

Pauline Vermeulen - Dekker, pastoraal werker

 

 

LEF – Life Events Faith

LEF is een groep van tieners en jongeren in onze regio die hun leven door middel van activiteiten willen verbinden met het geloof.

Het is alweer een tijdje geleden dat u van ons heeft gehoord, maar wij hebben zeker niet stil gezeten. Momenteel zijn we in overleg met AZC Gilze om samen met de jongeren die hier verblijven een mooie activiteit te organiseren. Ook zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken voor het organiseren van een jongerenkorenfestival bij ons in de regio.

Afgelopen vrijdag hadden we onze jaarlijkse BBQ bij de kapelaan in de tuin. De BBQ stond wel in de tuin, maar wij zijn lekker binnen gaan zitten, want het was toch wel een beetje fris buiten. Marieke had alle boodschappen verzorgd en de kapelaan had een mooie en lekkere LEF-salade gemaakt. Een hele vriendelijke bruidegom heeft ons nog gesponsord met worstjes en KitKat-snoepjes. Na het gebed zijn we heerlijk gaan smullen van al het lekkers.

Heel bijzonder was de aanwezigheid van een Syrische gezin met twee tiener jongens. Het was indrukwekkend om te horen hoe zij naar Nederland zijn gevlucht en hoe ze vervolgens in één jaar tijd 8 keer moesten verhuizen van AZC naar AZC. We hebben veel geleerd over hun cultuur, hun beleving van het geloof en we hebben genoten van een heerlijk Syrisch dessert (een soort gebakken flap van griesmeel, met een vulling van slagroom en kokos – en hierover suikerwater), heerlijk!!.

Het was een mooie avond met hele mooie gesprekken over het geloof en leven.

Na de vakantie hopen we met Noah de lucht in te gaan. Noah is namelijk vorige maand in Spanje afgestudeerd als piloot. Noah is pas 20 jaar, dus er is wel LEF nodig om mee te vliegen ;-). Maar Christoffel zal ons wel beschermen.

Als u nog jongeren weet die zich willen aansluiten, dan kunnen ze ons ‘liken’ op facebook of heel ouderwets ( J )een mailtje sturen naar onze kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Fijne vakantie allemaal!

Groetjes van LEF

Mariapassie in Goirle  op zaterdag 8 september

 

Dit is een aankondiging van de uitvoering van de Mariapassie in Goirle.

Torengroep Goirle nodigt u van harte uit om deze voorstelling bij te wonen.

 

Zaterdag 8 september (feest van Maria geboorte) Maria Passie in Goirle

Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria eigenlijk? De Mariapassie wordt in een kleinschalige uitvoering gebracht door Aquero, waarin het verhaal van Maria wordt doorleefd met hedendaagse muziek.

De persoon Maria staat centraal en allerlei zaken worden vanuit haar perspectief belicht en gekoppeld aan de huidige tijd.

 

Stichting Aquero wordt gevormd door een groep vrijwilligers die bedevaarten naar Lourdes begeleidt vanuit het VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten). Zij stellen de opbrengst van de kaartenverkoop geheel ter beschikking aan het Aquero fonds. Dit fonds stelt mensen in de gelegenheid om, door middel van een financiële ondersteuning, een bedevaart naar Lourdes te maken. 

Torengroep Goirle wil deze bijzondere passie in kerk St. Jan in Goirle verwelkomen op zaterdag 8 september om 18.30 uur. We hopen op een grote belangstelling, ook uit de gemeenten rondom Goirle, zodat we vanuit onze gemeenschap een mooie donatie aan Aquero mee kunnen geven.

Na afloop kan er met de leden van het koor, onder het genot van een kopje koffie of thee (à € 1,-) over de voorstelling nagepraat worden.

 

Kaarten zijn, in de voorverkoop, vanaf augustus verkrijgbaar op het parochiecentrum (ma t/m vr van 9.00 – 12.00 uur, Kerkstraat 3 te Goirle) tegen contante betaling van € 10,-. Kaarten aan de deur kosten € 12,50. Op de website, www.demariapassie.nl, kunt u meer lezen over deze Mariapassie en eventueel ook de kaarten online bestellen.

 

Torengroep Goirle

___________________________________________________

Vieringen eerste H. Communie 2019

 

Zondag 12 mei 2019

10.00 uur parochie O.L. Vrouw van Bijstand te Baarle Nassau

12.00 uur parochie H. Antonius Abt te Chaam

 

Zondag 19 mei 2019

10.00 uur parochie Sint Petrus' Banden te Gilze

12.00 uur parochie H. Willibrordus te Alphen

 

Zondag 26 mei 2019

11.00 uur parochie H. Antonius Abt te Riel

 

De data van de informatie-avonden worden later bekend gemaakt.

 

Voorbereiding H. Vormsel 2019

 

Op zaterdag 19 januari 2019 zal om 17.00 uur het H. Vormsel 2019 worden toegediend in de kerk van de parochie Sint Petrus' Banden te Gilze.

 

De informatieavond voor kinderen uit groep 8 en hun ouders vindt plaats op

dinsdag 11 september vanaf 19.00 uur - ca. 20.00 uur in parochiecentrum De Sleutel, Kerkstraat 116, 5126 GD te Gilze. De ingang is tegenover de hoofdingang van KBS de Bolster. Iedereen is van harte welkom!

 

Het pastoraal team

--------------------------------------------------------------------------------------

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.

 

 

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. E-mail adres: info@parochiebaarle-nassau.nl Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met  € 10,50 deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl

______________________________________________________________________________

Weekendvieringen in de regio

zaterdag 17.00 uur: Gilze*

zaterdag 19.00 uur: Alphen

zaterdag 19.00 uur: Baarle-Nassau

zondag 09.30 uur: Riel

zondag 09.30 uur: Ulicoten

zondag 11.00 uur: Chaam*

* altijd eucharistieviering

                                                                                

                     

                                                                                                              

   

Vorige